Zasady programu "Badamy-Wspieramy Medyków"

Zasady programu „Badamy-Wspieramy Medyków”
logo akcji BADAMY WSPIERAMY

Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. biorą udział w organizowanym przez Diagnostyka Sp. z o.o. programie „Badamy-Wspieramy Medyków”, zwany dalej Programem, umożliwiając zainteresowanym podmiotom, zwanym dalej Finansującymi, zakup konkretnej liczby badań w spółce Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. Badania zostaną następnie wykonane uprawnionym osobom na poniższych zasadach:

1) Finansujący wskazuje liczbę badań jaką chce sfinansować (zakupić),
2) Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. wskazuje Finansującemu, wystawiając fakturę, łączną kwotę do zapłaty, stanowiącą wielokrotność kwoty 400,00 zł (będącej cenę badania, zgodną z aktualną na dzień 10 kwietnia 2020 r. stawką za wykonanie testu RT PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2 finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
3) Zakupione przez Finansującego badania zostaną wykonane osobom uprawnionym, o których mowa w punkcie 7). Finansujący może wskazać, iż chce otrzymać bony (w liczbie odpowiadającej liczbie zakupionych badań lub niższej), które samodzielnie rozdysponuje pośród wybranych przez siebie osób uprawnionych, o których mowa w punkcie 7).
4) Do każdego badania zakupionego na zasadach Programu, Diagnostyka Sp. z o.o. (jako wykonawca badań) zapewni we własnym zakresie zestaw pobraniowy DIAGPack (o wartości 35 zł), a Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. zapewni usługę pobrania i transportu próbki do laboratorium (o wartości 15 zł).
5) Badania w ramach Programu można wykonywać wyłącznie z materiału pobranego w tzw. punktach pobrań „Drive&Go-Thru”. O lokalizacji tych punktów Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. będzie informować na swojej stronie internetowej.
6) Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość limitowania liczby osób uprawnionych do badań w ramach Programu, możliwych do obsłużenia w ciągu danego dnia, tygodnia lub miesiąca.
7) Osobami uprawnionymi do wykonania badań w ramach Programu są:
a) Lekarze i lekarze dentyści – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
b) Pielęgniarki oraz położne – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
c) Diagności laboratoryjni – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
d) Fizjoterapeuci – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
e) Ratownicy medyczni – na podstawie dyplomu, uprawniającego do wykonywania zawodu,
f) Inni pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą – na podstawie indywidualnej zgody wyrażonej przez Diagnostyka Sp. z o.o.
8) Osoby uprawnione do wykonywania badań w ramach Programu nie uiszczają z tytułu wykonania badań żadnego wynagrodzenia a jako potwierdzenie przyjęcia materiału do badań otrzymują numer, który służy również do samodzielnego pobrania wyniku badania ze strony www.wyniki.vitalabo.com.pl.
9) Wszystkie badania w ramach Programu traktowane są jako badania zlecone samodzielnie (bez skierowania) przez osobę uprawnioną. Wszystkie badania w ramach Programu służą celom profilaktyki zdrowotnej, a ich wykorzystywanie w innym celu jest zabronione i może być podstawą wystąpienia przez Diagnostyka Sp. z o.o. z roszczeniami odszkodowawczymi.
10) Dostęp do badań w ramach Programu dla osób uprawnionych, o których mowa powyżej nie będzie różnicowany z uwagi na miejsce wykonywania pracy, jednakże rekomendowane jest korzystanie z Programu przez te osoby uprawnione, które nie są pracownikami szpitali a co za tym idzie nie mają możliwości korzystania z badań finansowanych ze środków publicznych.
11) Badania dla osób uprawnionych zostaną wykonane do 31 grudnia 2020 r. a gdyby na ten dzień liczba badań zakupionych przez Finansujących była większa niż liczba badań wykonana ze środków pochodzących od Finansujących, niewykorzystane środki, zostaną zwrócone Finansującym, poczynając od ostatnich wpłat, aż do wyczerpania wspomnianej powyżej niewykorzystanej nadwyżki.
12) Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu, za wyjątkiem zasad wskazanych w punkcie 11).

Bydgoszcz, 10.05.2020r.