Wykonujemy wszystkie badania laboratoryjne

W pakietach badania tansze o 11%

Co tydzien pakiet z rabatem 20%

Klauzula informacyjna - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest VITALABO - Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. Hallera 2E w Bydgoszczy, (kod pocztowy: 85-795). Infolinia: 0 801 002 050.

2. Dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2020 r. poz.2061) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. - RODO w celu realizacji usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:

a) pracowników/współpracowników ADO upoważnionych do ich przetwarzania na polecenie ADO;
b) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

  • podwykonawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

5. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie 20 lat.

7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia (jeżeli nie narusza to przepisów krajowych oraz UE), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


KLAUZULA INFORMACYJNA - OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ W VITALABO LABORATORIA MEDYCZNE Sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. gen. J. Hallera 2E. Infolinia: 0 801 002 050.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w sprawie ochrony swoich danych oraz realizacji swoich praw.

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wynikające z ogłoszenia. 

4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o świadczenie pracy.

5. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą usuwane bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wynikające z ogłoszenia, chyba że kandydat na stanowisko pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o..

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą budowane żadne profile kandydatów.

10. Podanie danych zawartych w dokumentach jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy.

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane w nich zawarte nie będą przetwarzane.